TKB các lớp hệ Bằng hai Chính quy tại Trường Học Kỳ II năm học 2016 - 2017

Lịch học kỳ II năm học 2016 - 2017 - Hệ Bằng hai chính quy

Sinh viên xem phòng học, phòng thi tại Phòng Điều độ Giảng đường - Nhà A2.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Khoa Đại học Tại chức - Nhà A9

Trân trọng cảm ơn!