Thông báo về việc học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 hệ LT K20.1

             Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/9/2016 của Hiệu Trường trường Đại học Giao thông Vận tải về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Hệ liên thông);

            Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/8/2016 của Hiệu Trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải về việc quy định học phí các hệ đào tạo năm học 2016 – 2017;

             Khoa ĐHTC Kính gửi thông báo về việc học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 hệ Liên thông chính quy, khóa 20.1 để các sinh viên được biết.

             Trân trọng cảm ơn!