Thông báo thi lại kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo thi lại kỳ 2 năm học 2016-2017