Thông báo thi lại cho sinh viên B2K19 và VLVH K49

Thông báo thi lại cho sinh viên B2K19 và VLVH K49 và lịch thi lại cụ thể các môn.