Thông báo nhập học hệ liên thông chính quy k20.2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

        

Số:         /TB-ĐHGTVT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                 Hà Nội, ngày       tháng        năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v: nhập học của Hệ Liên thông chính quy khóa 20.2)

        

       Kính gửi:   Các Thí sinh trúng tuyển Hệ Liên thông chính quy khóa 20.2

         Căn cứ vào Quyết định số : 262 /QĐ-ĐHGTVT ngày 16/2/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển.

Khoa Đại học Tại chức đã gửi Giấy báo nhập học cho tất cả các thí sinh trúng tuyển Hệ Liên thông  chính quy khóa 20.2, cụ thể như sau :

Thời gian nhập học: Ngày 02 03 tháng 03 năm 2017

                           (sáng 8h15’- 11h00’, chiều 14h00’ - 16h00’).

Địa điểm nhập học: Khoa Đại học tại chức (Phòng 103 - Nhà A9)    

Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 - Phố Cầu Giấy – Láng Thượng – Đống Đa -

Hà Nội).        

  Khi nhập học anh (chị) phải nộp đầy đủ giấy tờ và khoản tiền theo quy định dưới đây:

I. GIẤY TỜ CẦN PHẢI NỘP

     1. Giấy báo nhập học (bản chính).

     2. Công văn cử đi học có đóng dấu xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu có).

     3. Hai (02) ảnh 3x4 cm (chụp chưa quá 3 tháng).

II. KHOẢN TIỀN PHẢI NỘP

 Học phí 01 học kỳ năm học 2016-2017 :

     1.Chuyên ngành KTXD :                                       3.591.000 đ/học viên.

     2.Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường bộ    :      3.568.000 đ/học viên.

      3.Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và CN :      4.014.000 đ/học viên.

    Tài liệu đầu khóa : 200.000 đ

III. QUI TRÌNH NHẬP HỌC

    1. Mang Giấy báo nhập học đến nộp tiền học phí tại phòng Tài chính kế toán – Phòng 103 - Nhà A1

    2. Mang Giấy báo nhập học và Biên lai thu học phí đến Xếp lớp tại Phòng 103 – Nhà A9.

    3. Mang ảnh, Giấy báo nhập học và Biên lai thu học phí đến Phòng Bảo vệ(cạnh cổng trường) làm thẻ sinh viên.

 

    Lưu ý:                                                                                                                                              

1. Kỳ học bắt đầu từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 30/06/2017.

2. Thí sinh nào không thực hiện đủ các bước trong “Quy trình nhập học” sẽ không có tên trong danh sách lớp.

3. Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học nếu anh (chị) không đến trường làm thủ tục, Nhà trường coi như anh (chị) không có nhu cầu học./.

Nơi nhận:

  - Như trên                         

              - Lưu HCTH, ĐHTC  

Ghi chú : Thông báo này chỉ thực hiện nhập học cho Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học GTVT. (Thí sinh nộp hồ sơ tại đơn vị Cơ sở Liên kết thì nhập học tại Cơ sở Liên kết ).

 

  

.                                       

        T/L HIỆU TRƯỞNG

    TRƯỞNG KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 

 

                                    (Đã ký và đóng dấu)

 

             

             PGS.TS  Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : Thông báo này chỉ thực hiện nhập học cho Thí sinh

 nộp hồ sơ tại Trường Đại học GTVT.

( Thí sinh nộp hồ sơ tại đơn vị Cơ sở Liên kết thì nhập học tại Cơ sở Liên kết ).

 

  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

        

Số:         /TB-ĐHGTVT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                 Hà Nội, ngày       tháng        năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v: nhập học của Hệ Liên thông chính quy khóa 20.2)

        

       Kính gửi:   Các Thí sinh trúng tuyển Hệ Liên thông chính quy khóa 20.2

         Căn cứ vào Quyết định số : 262 /QĐ-ĐHGTVT ngày 16/2/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển.

Khoa Đại học Tại chức đã gửi Giấy báo nhập học cho tất cả các thí sinh trúng tuyển Hệ Liên thông  chính quy khóa 20.2, cụ thể như sau :

Thời gian nhập học: Ngày 02 03 tháng 03 năm 2017

                           (sáng 8h15’- 11h00’, chiều 14h00’ - 16h00’).

Địa điểm nhập học: Khoa Đại học tại chức (Phòng 103 - Nhà A9)    

Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 - Phố Cầu Giấy – Láng Thượng – Đống Đa -

Hà Nội).        

  Khi nhập học anh (chị) phải nộp đầy đủ giấy tờ và khoản tiền theo quy định dưới đây:

I. GIẤY TỜ CẦN PHẢI NỘP

     1. Giấy báo nhập học (bản chính).

     2. Công văn cử đi học có đóng dấu xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu có).

     3. Hai (02) ảnh 3x4 cm (chụp chưa quá 3 tháng).

II. KHOẢN TIỀN PHẢI NỘP

 Học phí 01 học kỳ năm học 2016-2017 :

     1.Chuyên ngành KTXD :                                       3.591.000 đ/học viên.

     2.Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường bộ    :      3.568.000 đ/học viên.

      3.Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và CN :      4.014.000 đ/học viên.

    Tài liệu đầu khóa : 200.000 đ

III. QUI TRÌNH NHẬP HỌC

    1. Mang Giấy báo nhập học đến nộp tiền học phí tại phòng Tài chính kế toán – Phòng 103 - Nhà A1

    2. Mang Giấy báo nhập học và Biên lai thu học phí đến Xếp lớp tại Phòng 103 – Nhà A9.

    3. Mang ảnh, Giấy báo nhập học và Biên lai thu học phí đến Phòng Bảo vệ(cạnh cổng trường) làm thẻ sinh viên.

 

    Lưu ý:                                                                                                                                              

1. Kỳ học bắt đầu từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 30/06/2017.

2. Thí sinh nào không thực hiện đủ các bước trong “Quy trình nhập học” sẽ không có tên trong danh sách lớp.

3. Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học nếu anh (chị) không đến trường làm thủ tục, Nhà trường coi như anh (chị) không có nhu cầu học./.

Nơi nhận:

  - Như trên                         

              - Lưu HCTH, ĐHTC  

Ghi chú : Thông báo này chỉ thực hiện nhập học cho Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học GTVT. (Thí sinh nộp hồ sơ tại đơn vị Cơ sở Liên kết thì nhập học tại Cơ sở Liên kết ).

 

  

.                                       

        T/L HIỆU TRƯỞNG

    TRƯỞNG KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 

 

                                    (Đã ký và đóng dấu)

 

             

             PGS.TS  Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : Thông báo này chỉ thực hiện nhập học cho Thí sinh

 nộp hồ sơ tại Trường Đại học GTVT.

( Thí sinh nộp hồ sơ tại đơn vị Cơ sở Liên kết thì nhập học tại Cơ sở Liên kết ).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

        

Số:         /TB-ĐHGTVT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                 Hà Nội, ngày       tháng        năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v: nhập học của Hệ Liên thông chính quy khóa 20.2)

        

       Kính gửi:   Các Thí sinh trúng tuyển Hệ Liên thông chính quy khóa 20.2

         Căn cứ vào Quyết định số : 262 /QĐ-ĐHGTVT ngày 16/2/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển.

Khoa Đại học Tại chức đã gửi Giấy báo nhập học cho tất cả các thí sinh trúng tuyển Hệ Liên thông  chính quy khóa 20.2, cụ thể như sau :

Thời gian nhập học: Ngày 02 03 tháng 03 năm 2017

                           (sáng 8h15’- 11h00’, chiều 14h00’ - 16h00’).

Địa điểm nhập học: Khoa Đại học tại chức (Phòng 103 - Nhà A9)    

Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 - Phố Cầu Giấy – Láng Thượng – Đống Đa -

Hà Nội).        

  Khi nhập học anh (chị) phải nộp đầy đủ giấy tờ và khoản tiền theo quy định dưới đây:

I. GIẤY TỜ CẦN PHẢI NỘP

     1. Giấy báo nhập học (bản chính).

     2. Công văn cử đi học có đóng dấu xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu có).

     3. Hai (02) ảnh 3x4 cm (chụp chưa quá 3 tháng).

II. KHOẢN TIỀN PHẢI NỘP

 Học phí 01 học kỳ năm học 2016-2017 :

     1.Chuyên ngành KTXD :                                       3.591.000 đ/học viên.

     2.Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường bộ    :      3.568.000 đ/học viên.

      3.Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và CN :      4.014.000 đ/học viên.

    Tài liệu đầu khóa : 200.000 đ

III. QUI TRÌNH NHẬP HỌC

    1. Mang Giấy báo nhập học đến nộp tiền học phí tại phòng Tài chính kế toán – Phòng 103 - Nhà A1

    2. Mang Giấy báo nhập học và Biên lai thu học phí đến Xếp lớp tại Phòng 103 – Nhà A9.

    3. Mang ảnh, Giấy báo nhập học và Biên lai thu học phí đến Phòng Bảo vệ(cạnh cổng trường) làm thẻ sinh viên.

 

    Lưu ý:                                                                                                                                              

1. Kỳ học bắt đầu từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 30/06/2017.

2. Thí sinh nào không thực hiện đủ các bước trong “Quy trình nhập học” sẽ không có tên trong danh sách lớp.

3. Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học nếu anh (chị) không đến trường làm thủ tục, Nhà trường coi như anh (chị) không có nhu cầu học./.

Nơi nhận:

  - Như trên                         

              - Lưu HCTH, ĐHTC  

Ghi chú : Thông báo này chỉ thực hiện nhập học cho Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học GTVT. (Thí sinh nộp hồ sơ tại đơn vị Cơ sở Liên kết thì nhập học tại Cơ sở Liên kết ).

 

  

.                                       

        T/L HIỆU TRƯỞNG

    TRƯỞNG KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 

 

                                    (Đã ký và đóng dấu)

 

             

             PGS.TS  Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : Thông báo này chỉ thực hiện nhập học cho Thí sinh

 nộp hồ sơ tại Trường Đại học GTVT.

( Thí sinh nộp hồ sơ tại đơn vị Cơ sở Liên kết thì nhập học tại Cơ sở Liên kết ).