Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp.

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm học 2017-2018

 

 Kính gửi:     -    Các Khoa chuyên môn; các Bộ môn trong Trường

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ phi chính quy;

Để đảm bảo tiến độ thực hiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ phi chính quy thuộc các Khoa trong Trường, Khoa Đại học Tại chức dự kiến tiến độ công việc liên quan như sau:

  1. Bộ môn chấm điểm bảo vệ đồ án: trước ngày 27/01/2018.
  2. Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp: trước ngày 08/02/2018.

Đề nghị Văn phòng các Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên hệ phi chính quy kiểm tra lại thông tin cá nhân (Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, số điện thoại, email) và lập danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp gửi về Khoa Đại học Tại chức trước ngày 02/02/2018. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Đính kèm: