Thông báo kế hoạch thi lại cho sinh viên các lớp hệ liên thông K17-K19

Thông báo số 734/TB-ĐHTC ngày 14/11/2017 V/v đăng ký thi lại cho sinh viên các lớp hệ liên thông K19 trở về trước.

Mẫu đăng ký danh sách thi lại đính kèm: Sinh viên lập danh sách thi theo lớp, theo thứ tự mã sinh viên tăng dần  và nộp lại cho cô Xuân P 103 nhà A9 ( hai bản / môn) trước ngày 01/12/2017.