Quyết định mức học phí của sinh viên khoa ĐH Tại chức năm học 2017-2018

Quyết định số 1661/QĐ-ĐHTC ngày 5 tháng 9 năm 2017