Nhà trường thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 cho hệ phi chính quy.

Đề nghị các bạn sinh viên chú ý và thực hiện theo hướng dẫn trong thông báo!