Lịch thi lại của khoa ĐHTC kỳ 2 năm học 2016-2017

Kế hoạch thi lại các hệ B2, VLVH, LT