Lịch Đăng ký và thời gian học học kỳ phụ các lóp VLVH, Bằng 2 Liên thông

lịch học kỳ phụ khoa ĐHTC