Thông báo thi lại kỳ 2 năm học 2016-2017

Kế hoạch thi lại các hệ B2, VLVH, LT

Thời khóa biểu VLVH, LT,B2 tại trường và trạm xa.

lịch học kỳ phụ khoa ĐHTC

Lễ trao bằng tôt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học lớp Xây dựng Cầu Đường Bộ K48 tại TTGDTX Tỉnh Hòa Bình.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

        

Số:         /TB-ĐHGTVT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lịch học kỳ II năm học 2016 - 2017 - Hệ Bằng hai chính quy

Sinh viên xem phòng học, phòng thi tại Phòng Điều độ Giảng đường - Nhà A2.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Khoa Đại học Tại chức - Nhà A9

Trang