lịch học kỳ phụ khoa ĐHTC

Lễ trao bằng tôt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học lớp Xây dựng Cầu Đường Bộ K48 tại TTGDTX Tỉnh Hòa Bình.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

        

Số:         /TB-ĐHGTVT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lịch học kỳ II năm học 2016 - 2017 - Hệ Bằng hai chính quy

Sinh viên xem phòng học, phòng thi tại Phòng Điều độ Giảng đường - Nhà A2.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Khoa Đại học Tại chức - Nhà A9

Lịch học kỳ II năm học 2016 - 2017 - Hệ Vừa làm vừa học tại Trường

Sinh viên xem phòng học, phòng thi tại Phòng Điều độ Giảng đường - Nhà A2.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Khoa Đại học Tại chức - Nhà A9

             Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/9/2016 của Hiệu Trường trường Đại học Giao thông Vận tải về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Hệ liên thông);

            Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/8/2016 của Hiệu Trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải về việc quy định học phí các hệ đào tạo năm học 2016 – 2017;

             Khoa ĐHTC Kính gửi thông báo về việc học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 hệ Liên thông chính quy, khóa 20.1 để các sinh viên được biết.

             Trân trọng cảm ơn! 

THÔNG BÁO

V/v Cho phép sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH sử dụng Thư viện trường

Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, Vừa làm Vừa học               

                  Căn cứ vào nhu cầu thực tế về việc sử dụng tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH, Khoa Đại học Tại chức xin thông báo:

Trang