TKB các lớp VLVH Trạm xa Học Kỳ I năm học 2016 - 2017

Thời Khóa biểu các lớp hệ Vừa làm Vừa học Trạm xa - Học kỳ I năm học 2016 - 2017 đã được gửi đến các đơn vị liên kết đào tạo. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Chi tiết xin liên hệ ông Trung - P.102 - A9 - Khoa Đại học Tại chức.

 
 
Hệ đào tạo: