Phòng học hệ Liên thông K20.1 (Từ 26/09/2016 đến 04/01/2016)

Phòng học hệ Liên thông K20.1 (Từ 26/09/2016 đến 04/01/2016)
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Tổ Điều độ.
Hệ đào tạo: