Kế hoạch đào tạo chi tiết của hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng hai năm học 2017 - 2018

Khoa Đại học Tại chức kính gửi Kế hoạch đào tạo chi tiết hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng hai năm học 2017 - 2018. Mọi vấn đề xin liên hệ Khoa Đại học Tại chức - Tầng 1 - Phòng 101, 102, 103 nhà A9.

Hệ đào tạo: