GIỚI THIỆU CHUNG

 

Khoa Đại học Tại chức được thành lập được ngày 14/01/2004 theo Quyết định số 207/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến năm 2018, Khoa Đại học Tại chức sáp nhập vào phòng Đào tạo Đại học theo Quyết định số 256/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/01/2018 của Nhà trường.  

Để biết thêm thông tin, kính mời các bạn sinh viên xem tại địa chỉ: https://utc.edu.vn/gioi-thieu/phong-dao-tao-dai-hoc  

Trân trọng.