GIỚI THIỆU CHUNG

Phó trưởng Khoa:     TS. Lê Vĩnh An
        Điện thoại: (04) 3766 49 45       Fax: (04) 3766 59 74

        Email : dhtc@utc.edu.vn

Khoa Đại học Tại chức được thành lập được ngày 14/01/2004 theo Quyết định số 207/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, Khoa ĐHTC đang quản lý và triển khai thực hiện đào tạo bậc đại học các hệ VLVH, Liên thông, Bằng hai.

Biên chế của Khoa có 06 người. Trong đó có:  02 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ và 02 kỹ sư. Chi bộ khoa gồm : 03 Đảng viên.     

Theo Đề án phát triển Khoa ĐHTC, Khoa đưa ra hai định hướng về nhiệm vụ phát triển, đó là tiếp tục phát triển các hệ đào tạo VLVH, Liên thông, Bằng hai và mở thêm các hệ đào tạo liên tục (hệ bồi dưỡng và ngắn hạn).

Trong thời gian tới, Khoa sẽ tập trung rà soát nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đào tạo hợp lý, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý đào tạo bằng cách áp dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dạy và người học.

 1.  Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý đào tạo bậc Đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

2.  Nhiệm vụ tổ chức và quản lý đào tạo bậc Đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học

2.1  Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo bậc Đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học

1.  Nghiên cứu đề xuất mục tiêu, hướng phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo bậc đại học Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

     2.  Chủ động tìm hiểu và khai thác nhu cầu đào tạo ở các địa phương, các công ty.

3.  Phối hợp với các đơn vị có liên quan, thẩm định điều kiện mở lớp liên kết đào tạo. Xây dựng các hợp đồng đào tạo và thanh lý hợp đồng đào tạo với các đơn vị liên kết đào tạo, trình Ban Giám Hiệu xét duyệt.

4.  Phối hợp với Phòng KT&ĐBCLĐT, lập kế hoạch tuyển sinh hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học hàng năm.

5.  Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm học cho bậc đại học Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học: Lập thời khóa biểu giảng dạy, kế hoạch thi cho sinh viên các hệ tại Trường và tại các đơn vị liên kết đào tạo ở ngoài Trường.

2.2 Công tác tổ chức và quản lý đào tạo bậc Đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học

1.  Xây dựng các hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo bậc đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

2.  Phối hợp với các khoa và bộ môn chuyên môn, xây dựng nội dung chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học. Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo báo cáo Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường xét duyệt.

3.  Thành lập và tổ chức các lớp học sau tuyển sinh hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

4.  Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo theo kỳ và năm học, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo bậc đại học hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

5.  Thẩm tra và quản lý điểm của sinh viên hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

6.  Tổ chức học kỳ phụ, học lại, học ghép, thi lại cho sinh viên hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

7.  Quản lý sinh viên và quản lý hồ sơ sinh viên các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT và Quy định của Trường.

8.  Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xét lên lớp, thôi học, dừng học cho sinh viên các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

9.  Thẩm định kết quả xét bảo vệ tốt nghiệp và tốt nghiệp cho sinh viên theo quy định.

   10.  Thẩm định việc thành lập Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp bậc đại học hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

   11.  Làm các thủ tục và cấp bằng tốt nghiệp đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

   12.  Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức phát bằng cho các lớp ở trường và đơn vị liên kết.

   13.  Thẩm định, quản lý khối lượng đào tạo hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học và thanh toán kinh phí hoạt động đào tạo khác theo phân cấp. Làm            thủ tục thanh toán kinh phí giảng dạy cho giáo viên.

   14.  Tổng kết và báo cáo tình hình đào tạo các hệ.