1. Trưởng khoa PGS-TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh

2 KS Phan Thị Xuân - Tổ trưởng công đoàn

3. KS Giáp Văn Vị

4 TS Nguyễn Thanh Bình

5 ThS Nguyễn Thùy Dương

6 ThS Trần Thành Trung