TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                             Hà Nội, ngày 16 tháng 6  năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải phê duyệt ngày… tháng… năm 2016).

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ ban hành Quy chế làm việc

            - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải được phê duyệt tại Quyết định số 3456/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            - Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường ban hành theo Quyết định số 1270/QĐ- ĐHGTVT ngày 22/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

            - Quy chế làm việc của Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

            - Nội quy lao động của Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

            - Quy trình thực hiện công việc của Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 1515/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

            - Các văn bản liên quan khác.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, lề lối làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, quản lý CB-VC, quản lý chuyên môn nghiệp vụ, quản lý thiết bị, tài sản, tài chính, dữ liệu của Khoa Đại học Tại chức, Trường Đại học Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Khoa).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ- viên chức của Khoa.

Điều 3. Nguyên tắc và lề lối làm việc

* Quy định chung:

1. Khoa Đại học Tại chức, Trường Đại học Giao thông vận tải làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của Khoa phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Quy chế làm việc và Nội quy lao động của Trường Đại học Giao thông vận tải.

2. Trưởng Khoa là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng quy định; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hay ủy nhiệm cho Phó Trưởng Khoa.

3. Trưởng Khoa là người làm việc trực tiếp với Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị trong Trường và khách ngoài Trường đến làm việc với Khoa. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Khoa uỷ quyền cho Phó Trưởng khoa làm việc thay. Khi đó Phó Trưởng khoa phải chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về công việc được giao.

4. Cán bộ của Khoa phải xử lý và giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền. Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc phải bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc của Trường, trừ những công việc được yêu cầu giải quyết ở mức độ “khẩn”, “hỏa tốc”. Cán bộ của Khoa không được cung cấp thông tin ra bên ngoài khi chưa được sự đồng ý của Trưởng Khoa.

5. Mỗi cán bộ của Khoa phải hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, thể hiện trên các mặt: Tinh thần chủ động và trách nhiệm trước công việc; nề nếp sinh hoạt và văn hóa công sở; cách ứng xử, quan hệ với đồng nghiệp và người đến làm việc; quy trình giải quyết công việc và chế độ báo cáo; chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

6. Mọi hồ sơ, văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu hoặc trao đổi với các đơn vị trong Trường phải được Trưởng Khoa thông qua. Đối với những hồ sơ, văn bản thuộc lĩnh vực do Phó Trưởng khoa phụ trách cần được bàn bạc, trao đổi với Trưởng Khoa để biết và cho ý kiến. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Khoa xem xét và có quyền yêu cầu Phó Trưởng khoa điều chỉnh,  sửa đổi trước khi trình Ban Giám hiệu hoặc gửi cho các đơn vị.

7. Phó Trưởng khoa là người giúp Trưởng Khoa trong việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của khoa; được Trưởng Khoa phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về lĩnh vực công tác được giao.Trường hợp lãnh đạo Trường làm việc và phân công trực tiếp cho Phó Trưởng khoa thì Phó Trưởng khoa phải chịu trách nhiệm thi hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trường và báo cáo kịp thời với Trưởng Khoa. Khi được cử thay Trưởng Khoa đi dự các cuộc họp của Trường, sau khi dự họp Phó Trưởng khoa phải báo cáo với Trưởng Khoa về những vấn đề đã được thảo luận, kết luận tại cuộc họp.

8. Trưởng Khoa là người đại diện cho Khoa phát biểu chính thức tại các cuộc họp của Nhà trường về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Khoa. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Khoa sẽ tổ chức hội ý với cán bộ của Khoa để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp. Nếu Phó Trưởng khoa được cử đi họp thay thì thay mặt Trưởng Khoa để phát biểu nhưng cần thống nhất với Trưởng Khoa các nội dung phát biểu liên quan đến hoạt động của Khoa.Trong các cuộc họp có tính chất chuyên môn, nếu cả Trưởng Khoa và Phó Trưởng khoa đều được mời dự họp thì Phó Trưởng khoa có thể phát biểu ý kiến về những công việc của Khoa mà mình được giao phụ trách.

Điều 4: Quy định về thời gian làm việc

1. Các cán bộ của Khoa phải thực hiện đúng quy định về giờ giấc làm việc của Trường. Nếu có lý do chính đáng cần đi muộn, về sớm hoặc nghỉ việc phải báo cáo lãnh đạo Khoa và phải chủ động sắp xếp công việc của Khoa thuộc lĩnh vực được phân công để bảo đảm công việc luôn thông suốt.

- Đối với Lãnh đạo Khoa là giảng viên kiêm nhiệm có trách nhiệm báo cáo với Bộ môn để bố trí thời gian giảng dạy đủ chuẩn tối thiểu theo chức danh và dành thời gian tối đa cho công tác quản lý Khoa. Ngoài thời gian giảng dạy theo phân công của Bộ môn phải có mặt tại Khoa để điều hành công tác của Khoa.

- Đối với lãnh đạo Khoa không kiêm nhiệm giảng dạy thì làm việc tại Khoa theo quy định về giờ giấc làm việc của Nhà trường.

2. Hết giờ làm việc phải sắp xếp gọn gàng hồ sơ, tài liệu, tắt thiết bị điện, khoá cửa cẩn thận.

3. Bộ phận hoặc cá nhân khi có nhu cầu làm việc ngoài giờ phải báo cáo lãnh đạo Khoa.

Điều 5. Quản lý văn bản, tài liệu

- Các văn bản do cán bộ chuẩn bị phải được lưu trữ lâu dài trên máy tính theo các thư mục một cách khoa học để dễ tìm kiếm, sẵn sàng đáp ứng các đề nghị báo cáo, thống kê, truy vấn dữ liệu khi có yêu cầu. Các văn bản nhận về từ Trường phải được lưu trữ trong cặp Công văn đến theo các chuyên mục và được lưu trữ theo các quy định hiện hành.

Điều 6. Quy trình giải quyết công việc

            Bước 1: Tiếp nhận, hiểu rõ mục đích và yêu cầu của công việc được giao, các kết quả cần đạt được;

            Bước 2: Xác định văn bản, hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất liên quan đến công việc được giao;

            Bước 3: Chủ động xử lý công việc theo tiến độ và yêu cầu về chất lượng;

            Bước 4: Báo cáo kết quả, tiến độ trong quá trình xử lý công việc với người phụ trách trực tiếp;

            Bước 5: Hoàn thiện kết quả xử lý công việc sau khi có ý kiến của người phụ trách trực tiếp.

            Bước 6: Lưu trữ kết quả xử lý công việc.

 

CHƯƠNG 2

                          TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA                             

  TRƯỞNG KHOA, PHÓ TRƯỞNG KHOA VÀ NHÂN VIÊN KHOA

Điều 5. Trách nhiệm công vụ chung

1. Cán bộ - Viên chức của Khoa có trách nhiệm giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thời gian theo quy định với chất lượng và hiệu quả cao. Chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Có thái độ nhã nhặn, ân cần khi giao tiếp để giải quyết công việc, không được gây phiền hà, sách nhiễu đối với người đến liên hệ công tác. Giải quyết công việc tích cực, đúng hẹn.

3. Phải thực hiện việc đeo thẻ chức danh theo quy định của Nhà trường; có tác phong  giao tiếp, trang phục văn minh, lịch sự.

4. Cán bộ- Viên chức của Khoa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc của mình và liên đới chịu trách nhiệm kết quả thực hiện những công việc chung trong tập thể có liên quan hoặc tham gia phối hợp.

5. Giữ gìn bí mật cơ quan, nhà nước; không mang tài liệu, hồ sơ, tài sản của Nhà trường đi nơi khác hoặc cung cấp cho cơ quan, cá nhân khác khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Khoa, lãnh đạo Nhà trường.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng Khoa

1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định. Tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa; Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công việc được giao và công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc uỷ nhiệm cho cấp phó; Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Trường. 

2. Xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng và lịch công tác tuần của Khoa; Tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra nhân viên của Khoa thực hiện kế hoạch công tác;Tổ chức, chủ trì họp giao ban và các cuộc họp khác của Khoa.

3. Chủ động phối hợp với Trưởng các đơn vị khác trực thuộc Trường để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Khoa và thực hiện nhiệm vụ chung của Trường. 

4. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Xử lý văn bản, hồ sơ do Ban Giám hiệu và các đơn vị khác chuyển đến để phân công cho cấp phó hoặc các thành viên trong Khoa đề xuất, giải quyết; Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra cấp phó và nhân viên thực hiện công việc theo đúng tiến độ, có chất lượng; Phân công cấp phó và các thành viên trong đơn vị tham dự các cuộc họp, hội thảo. Trưởng Khoa chịu trách nhiệm trước Nhà trường về công tác quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu lưu tại Khoa; tổ chức tốt hoạt động lưu trữ khoa học, an toàn; đảm bảo công tác quản lý, bảo mật tài liệu theo quy định.

5. Quản lý đội ngũ nhân viên và quản lý tài chính, tài sản của Khoa theo quy định của pháp luật và theo sự uỷ quyền của Hiệu trưởng; Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc trong Khoa theo hướng dẫn của Trường.

6. Tham dự kỳ họp giao ban công tác tháng của Nhà trường và các cuộc họp khác do Ban Giám hiệu triệu tập (nếu vắng mặt phải báo cáo lãnh đạo chủ trì cuộc họp và uỷ nhiệm cho Phó trưởng khoa dự họp thay). Trong trường hợp cần có viên chức của khoa tham dự phải báo cáo Ban Giám hiệu thông qua đơn vị chủ trì.Tổ chức và phân công nhân viên thực hiện các kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp liên quan đến lĩnh vực do Khoa phụ trách.

7. Rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ, nội dung dự thảo văn bản do nhân viên của Khoa chuẩn bị trước khi trình ký. Trực tiếp ký trình Ban Giám hiệu các văn bản, hồ sơ. Trong một số trường hợp Trưởng Khoa có thể uỷ quyền cho Phó trưởng khoa ký trình vào hồ sơ, văn bản sau khi đã được xem xét, phê duyệt của Trưởng Khoa. Trưởng Khoa phải chịu trách nhiệm về các đề xuất hoặc quyết định của mình trước cấp trên.

8. Trưởng Khoa khi đi công tác (vắng mặt khỏi đơn vị) thì phải báo cáo Hiệu trưởng theo quy định (trừ trường hợp đi công tác theo phân công của Nhà trường) và phải uỷ quyền cho Phó trưởng khoa để giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của Trưởng Khoa. Người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị trong thời gian được uỷ quyền.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng khoa

1. Phó Trưởng khoa là người giúp Trưởng Khoa trong việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của khoa, được Trưởng Khoa phân công phụ trách chỉ đạo thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác. Phó trưởng khoa chủ động xử lý các công việc thuộc phạm vi được phân công. Trong những trường hợp cần thiết thì Phó trưởng khoa trao đổi, bàn bạc với Trưởng Khoa để cùng xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

2. Trường hợp Ban Giám hiệu làm việc và phân công trực tiếp cho Phó Trưởng khoa thì cấp phó phải chịu trách nhiệm thi hành ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu và báo cáo kịp thời với Trưởng Khoa, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

3. Khi xử lý công việc cụ thể, Phó Trưởng khoa có quyền giữ ý kiến riêng và thể hiện rõ ý kiến đó để Trưởng Khoa xem xét, quyết định. Phó Trưởng khoa  phải chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về các đề xuất của cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ được giao.

4. Khi được Trưởng Khoa phân công hoặc ủy nhiệm dự các cuộc họp của Trường, sau khi dự họp phải báo cáo với Trưởng Khoa về những vấn đề được thảo luận, kết luận tại cuộc họp và cùng với Trưởng Khoa triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

5. Phó trưởng khoa khi vắng mặt tại đơn vị phải báo cáo với Trưởng Khoa, và bàn giao công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách kể cả khi được Nhà trường phân công đi công tác.

Nếu nghỉ từ 02 ngày trở lên phải bàn giao công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách để Trưởng Khoa điều hành trực tiếp, đảm bảo cho công tác của Khoa thông suốt. Trong các trường hợp cần thiết thì bàn giao theo yêu cầu của Trưởng Khoa.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của nhân viên Khoa 

1. Chấp hành sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Trưởng Khoa và Phó trưởng khoa phụ trách; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về viên chức, công vụ, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy định của Khoa và của Nhà trường.

2. Nắm vững hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực công tác của Khoa, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của mình đã được Trưởng Khoa phân công, đảm bảo vận dụng chính xác, kịp thời vào các tình huống cụ thể; Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CB-GV-CNV và sinh viên của Trường khi đến giải quyết công việc trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc và theo quy định của pháp luật; Không ngừng học tập để khai thác tốt hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông hỗ trợ giải quyết công việc được giao.

3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo để giải quyết công việc đúng thời hạn được giao, đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình xử lý công việc, đảm bảo về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và có quyền giữ ý kiến riêng, thể hiện ý kiến đó trong tờ trình để Lãnh đạo khoa xem xét, quyết định. Nhân viên của Khoa chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo khoa về công việc được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thi hành nhiệm vụ.Đảm bảo hoàn thành công việc do Lãnh đạo khoa phân công đúng thời hạn. Trong quá trình thực hiện công việc, có khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời báo cáo với Lãnh đạo khoa được biết để tìm hướng giải quyết.

4. Trường hợp Ban Giám hiệu yêu cầu làm việc trực tiếp với nhân viên thì nhân viên phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc. Sau khi làm việc, nhân viên có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Lãnh đạo khoa.

5. Chủ động phối hợp công tác, trao đổi ý kiến về các vấn đề có liên quan, cung cấp thông tin hoặc thảo luận trong Khoa, nhóm công tác trong quá trình xử lý công việc cụ thể. Trường hợp cần thiết, nhân viên có quyền đề nghị Lãnh đạo khoa phân công thêm người để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.Sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ các bộ phận khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa.

6.  Nhân viên được Trưởng Khoa cử tham dự họp sơ kết, tổng kết công tác hoặc bàn các vấn đề liên quan đến công việc được phân công thực hiện khi được mời dự, có quyền đề xuất với Trưởng Khoa để đề nghị Trường cung cấp tài liệu cần thiết liên quan đến công việc được giao; tham gia đoàn công tác của Trường khi được Ban Giám hiệu phân công.

7. Báo cáo kết quả công tác theo yêu cầu của Lãnh đạo khoa. Dự các cuộc họp Khoa theo kế hoạch.

8. Phó trưởng Khoa hay nhân viên của Khoa khi đưa ra qui định hay yêu cầu nào nằm ngoài qui định chung cho các Khoa chuyên môn, các Bộ môn hay Sinh viên đều phải xin ý kiến chấp thuận của Trưởng Khoa.\

 

CHƯƠNG 3

   TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHOA

Điều 9. Nội dung quản lý

 1. Quản lý nhân sự
 1. Khoa có trách nhiệm quản lý nhân sự của đơn vị về việc thực hiện các quy chế, quy định, nội quy lao động của Nhà trường; pháp luật của Nhà nước:
 • Đối với cán bộ, viên chức đang công tác tại khoa.
 • Đối với cán bộ, viên chức đang học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài.
 1. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của khoa để đáp ứng công việc được giao.
 1. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khoa Đại học tại chức có trách nhiệm quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo các hệ phi chính qui trong toàn Trường; phối hợp với các đơn vị chức năng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Cán bộ - Viên chức của Khoa phải thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ; chủ động cập nhật các văn bản mới của Nhà nước, của các Bộ, Ngành liên quan đến công tác của Khoa để tham mưu, đề xuất với Nhà trường ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp.

 1. Quản lý tài sản

a. Tất cả mọi tài sản trong Khoa là tài sản chung của Nhà trường, được phân công cho các bộ phận hay cá nhân chịu trách nhiệm quản lý và kiểm kê.

b. CB, VC của Khoa đều có quyền khai thác sử dụng các máy móc thiết bị do các bộ phận khác quản lý, nhưng phải trao đổi trước và phải chấp hành đầy đủ những quy định về sử dụng, đảm bảo an toàn thiết bị và dữ liệu.

c. Nghiêm cấm sử dụng điện thoại, trang thiết bị, văn khoa phẩm của Khoa vào việc riêng.

 1. Quản lý tài chính

a.   Tài chính của Khoa được sử dụng theo quy định chi tiêu của Khoa.

b.   Trưởng Khoa là người chịu trách nhiệm quản lý việc chi tiêu tài chính của Khoa.

c.   Giao cho Tổ trưởng công đoàn quản lý trực tiếp tài chính của Khoa. Mọi hoạt động chi của Khoa đều phải được Trưởng Khoa đồng ý và tất cả các khoản chi đều phải có chứng từ và được ghi chép đầy đủ vào sổ thu chi.

d.   Cuối mỗi năm học, Trưởng Khoa công khai tài chính của khoa để cho CB-VC trong Khoa được biết.

e.   Định kỳ mỗi quý một lần, hoặc đột xuất Trưởng Khoa yêu cầu thủ quỹ báo cáo tình hình tài chính của Khoa cho Trưởng Khoa.

Điều 10. Hình thức quản lý

 1. Họp khoa định kỳ hàng tháng:
 • Cuối mỗi tháng theo qui định, Trưởng Khoa tổ chức họp Lãnh đạo khoa để đánh giá, kiểm điểm nhiệm vụ công tác của tháng, xác định nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo và báo với Nhà trường qua khoa HCTH.
 • Đầu tháng theo quy định, Trưởng Khoa tổ chức họp toàn thể CB, VC của khoa để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng trước và nộp cho khoa TCCB.
 • Sau phiên họp giao ban công tác tháng của Nhà trường, Trưởng Khoa chủ trì họp toàn thể CB,VC của Khoa để triển khai nhiệm vụ công tác tháng trên cơ sở nhiệm vụ được Nhà trường giao.
 1. Họp tuần, họp đột xuất hoặc họp chuyên đề:

- Khi cần thiết Trưởng Khoa có thể triệu tập họp tuần, họp đột xuất hoặc họp theo chuyên đề. Thành phần, thời gian, địa điểm do Trưởng Khoa quyết định sau khi đã thống nhất với Phó Trưởng khoa.

            3. Tổ chức họp liên tịch

            - Mỗi quý, Bí thư cấp ủy tổ chức và chủ trì họp liên tịch bao gồmcấp ủy, Lãnh đạo khoa và lãnh đạo Tổ Công đoàn để kiểm điểm tình hình nhiệm vụ công tác trong quý và phương hướng nhiệm vụ công tác trong quý tiếp theo.

            4. Phân công nhiệm vụ của cán bộ, viên chức trong Khoa

(Xem ở mục riêng)

            5. Kiểm tra, đánh giá

a. Lãnh đạo Khoa, căn cứ chức năng nhiệm vụ của khoa tổ chức kiểm tra:

 • Việc thực hiện quy chế làm việc, nội quy lao động, quy trình thực hiện công việc, nề nếp kỷ cương khi thực hiện công việc của cán bộ, viên chức của khoa.
 • Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể của từng cán bộ, viên chức theo nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất của khoa.
 1. Căn cứ Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trường; căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, nội quy lao động, quy trình thực hiện công việc, kết quả giải quyết công việc của cán bộ, viên chức trong khoa; đầu mỗi tháng, lãnh đạo khoa tổ chức họp khoa và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ viên chức và lãnh đạo khoa theo đúng quy định.

CHƯƠNG 4

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Quan hệ giữa Khoa với các đơn vị khác trong Nhà trường

            Quan hệ giữa Khoa với các đơn vị khác trong Nhà trường là quan hệ phối hợp. Khoa có trách nhiệm hợp tác, hỗ trợ các đơn vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 12. Quan hệ giữa lãnh đạo Khoa và Chi bộ

1. Chi bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Khoa. Lãnh đạo Khoa có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ.

2. Những việc mà Lãnh đạo Khoa phải xin ý kiến Chi bộ trước khi quyết định hoặc trình Ban Giám hiệu cho ý kiến:

- Về chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển Khoa theo định hướng của Nhà trường trong từng giai đoạn (nhiệm kỳ công tác, kế hoạch trung hạn, dài hạn)

- Những chương trình công tác trọng tâm của Khoa trong năm học.

- Đề nghị Nhà trường thay đổi cơ cấu tổ chức, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

- Công tác nhân sự (bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, đề nghị điều chuyển cán bộ- viên chức).

Điều 13. Quan hệ giữa Lãnh đạo Khoa và Tổ Công đoàn

1. Lãnh đạo Khoa có trách nhiệm phối hợp với Tổ Công đoàn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CB-VC trong khoa; tổ chức các phong trào thi đua, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để Cán bộ- Viên chức của Khoa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo Khoa có trách nhiệm hỗ trợ Tổ Công đoàn hoạt động theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Những việc mà Lãnh đạo Khoa phải trao đổi, thống nhất với Tổ Công đoàn trước khi quyết định:

- Phân phối, sử dụng quỹ phúc lợi của Khoa

- Sắp xếp, bố trí vị trí công tác, phân công công việc cho CB-VC của Khoa

- Huy động CB-VC làm thêm giờ, ngoài giờ

- Khen thưởng, kỷ luật CB-VC trong phạm vi quyền hạn của Khoa.

- Các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi của CB-VC trong Khoa.

Điều 14. Quan hệ giữa Lãnh đạo Khoa và CB-VC trong Khoa

            1. Quan hệ giữa Lãnh đạo Khoa với CB-VC là quan hệ theo chế độ Thủ trưởng. CB-VC của Khoa phải nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Trưởng Khoa hoặc Phó Trưởng khoa phụ trách trực tiếp.

            2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CB-VC được đề xuất hoặc thể hiện ý kiến riêng của mình để Lãnh đạo Khoa xem xét, quyết định; có quyền đề nghị phân công thêm người để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ.

            3. Nếu thấy việc phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa có điểm chưa phù hợp, CB-VC có thể phản ánh để Lãnh đạo Khoa xem xét, điều chỉnh.

4. Lãnh đạo Khoa phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến phản ánh của CB-VC trong Khoa; nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực sự cầu thị để công tác lãnh đạo, điều hành Khoa ngày càng hoàn thiện và có hiệu quả, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Khoa.

 

CHƯƠNG 5 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

 1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Cán bộ - Viên chức Khoa Đại học Tại chức, Trường Đại học Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này. Các cá nhân vi phạm Quy chế sẽ bị xem xét, và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụcuối tháng và danh hiệu thi đua cuối năm học.

3. Trong quá trình thực hiện, Quy chế được xem xét, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của Khoa và yêu cầu của Nhà trường.

                                                                                           Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

                                                                                                      TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                          PGS.TS NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH