CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Trưởng khoa:  PGS- TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(Năm học 2016-2017)

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Khoa duyệt

BGH duyệt

1)  KS. Phan Thị Xuân – Tổ trưởng Công đoàn Khoa (0904376576)

 

1

Quản lý đào tạo hệ Liên thông, bao gồm:

 

 

 

-       Tổ chức nhập học, xét chuyển lớp theo qui định của Trường

Thông báo SV các thủ tục trước thời gian nhập học trước 2 tuần

 

 

-       Làm Quyết định thành lập lớp

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Làm Quyết định bảo lưu điểm (nếu có)

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Gửi thông báo cấp đề thi tới các bộ môn và nhận

Trước kỳ thi 10 ngày

 

 

-       Kiểm tra điểm thi từng học kỳ

Sau khi có điểm trên phần mềm 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo cảnh báo học vụ cho từng học kỳ (tín chỉ)

Sau học kỳ xét 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo lưu ban, thôi học từng năm học (niên chế)

Trước năm học tiếp theo 01 tuần

 

 

-       Làm Quyết định sinh viên đi thực tập

Trước thời gian thực tập 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp

Trước kỳ nhận đồ án tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện bảo vệ tốt nghiệp

Trước kỳ bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét công nhận tốt nghiệp

Sau khi có điểm bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xác nhận cho sinh viên đang học tập tại khóa (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-       Kiểm tra đơn học lại lớp riêng, lớp ghép (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-       Xác minh để cấp lại bảng điểm cho sinh viên khóa cũ (nếu có)

Sau khi SV có đơn 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán giảng dạy cho lớp học lại, lớp riêng (nếu có)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán các khoản hỗ trợ giảng dạy (nếu có)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

2

Xây dựng hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo các hệ

 

 

 

3

Giữ quĩ Khoa, lĩnh các khoản thu từ Phòng TCKT, thanh toán các khoản chi trong Khoa

 

 

 

4

Giúp lãnh đạo Khoa trong công tác đối ngoại của Khoa

 

 

 

5

Tổ trưởng Công đoàn Khoa

 

 

 

6

Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Khoa

 

 

 

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Khoa duyệt

BGH duyệt

2)  KS. Giáp Văn Vị (0989294852)

 

1

Quản lý đào tạo hệ Bằng hai, bao gồm:

 

 

 

-       Tổ chức nhập học, xét chuyển lớp theo qui định của Trường

Thông báo SV các thủ tục trước thời gian nhập học trước 2 tuần

 

 

-       Làm Quyết định thành lập lớp

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Làm Quyết định bảo lưu điểm (nếu có)

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Kiểm tra điểm thi từng học kỳ

Sau khi có điểm trên phần mềm 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo cảnh báo học vụ cho từng học kỳ (tín chỉ)

Sau học kỳ xét 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo lưu ban, thôi học từng năm học (niên chế)

Trước năm học tiếp theo 01 tuần

 

 

-       Làm Quyết định sinh viên đi thực tập

Trước thời gian thực tập 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp

Trước kỳ nhận đồ án tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện bảo vệ tốt nghiệp

Trước kỳ bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét công nhận tốt nghiệp

Sau khi có điểm bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xác nhận cho sinh viên đang học tập tại khóa (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-         Xác minh để cấp lại bảng điểm cho sinh viên khóa cũ (nếu có)

Sau khi SV có đơn 03 ngày

 

 

-       Kiểm tra đơn học lại lớp riêng, lớp ghép (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-       Thanh quyết toán giảng dạy cho lớp học lại, lớp riêng (nếu có)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán các khoản hỗ trợ giảng dạy (nếu có)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

2

Làm các quyết định sau cho các hệ:

-          Quyết định Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp (nếu có)

-          Quyết định Sinh viên bảo vệ tốt nghiệp

-          Quyết định Hội đồng chấm tốt nghiệp

-          Quyết định Công nhận sinh viên tốt nghiệp

 

 

 

3

Chuẩn bị các công văn mở lớp các hệ

 

 

 

4

Xây dựng và quản lý Chương trình đào tạo các hệ

 

 

 

5

Làm các thủ tục cấp phôi bằng cho sinh viên các hệ

 

 

 

6

Tổ chức lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên các hệ

 

 

 

7

Xác minh bằng, bảng điểm cho sinh viên các hệ khóa cũ

 

 

 

8

Cùng lãnh đạo khoa xem xét giải quyết các trường hợp cá biệt

 

 

 

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Khoa duyệt

BGH duyệt

3)      ThS. Nguyễn Thùy Dương (0968009966)

 

1

Quản lý đào tạo hệ VLVH, bao gồm:

 

 

 

-       Tổ chức nhập học, xét chuyển lớp theo qui định của Trường

Thông báo SV các thủ tục trước thời gian nhập học trước 2 tuần

 

 

-       Làm Quyết định thành lập lớp

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Làm Quyết định bảo lưu điểm (nếu có)

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Gửi thông báo cấp đề thi tới các bộ môn và nhận

Trước kỳ thi 10 ngày

 

 

-       Kiểm tra điểm thi từng học kỳ

Sau khi có điểm trên phần mềm 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo cảnh báo học vụ cho từng học kỳ (tín chỉ)

Sau học kỳ xét 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo lưu ban, thôi học từng năm học (niên chế)

Trước năm học tiếp theo 01 tuần

 

 

-       Làm Quyết định sinh viên đi thực tập

Trước thời gian thực tập 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp

Trước kỳ nhận đồ án tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện bảo vệ tốt nghiệp

Trước kỳ bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét công nhận tốt nghiệp

Sau khi có điểm bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xác nhận cho sinh viên đang học tập tại khóa (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-       Kiểm tra đơn học lại lớp riêng, lớp ghép

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-         Xác minh để cấp lại bảng điểm cho sinh viên khóa cũ (nếu có)

Sau khi SV có đơn 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán giảng dạy cho lớp học lại, lớp riêng

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán các khoản hỗ trợ giảng dạy

(chấm thi, coi thi, đi lại, hỗ trợ khoảng cách, vào điểm, lưu trú…)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

2

Làm công tác văn thư hằng ngày của Khoa

 

 

 

3

Quản lý tài liệu, hồ sơ, kho lưu trữ của Khoa

 

 

 

4

Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Khoa duyệt

BGH duyệt

6)     ThS. Trần Thành Trung (0932320103)

 

1

Xây dựng Kế hoạch đào tạo các hệ các gửi các khoa và bộ môn

Ngay sau khi Phòng đào tạo lên kế hoạch đào tạo cho toàn trường

 

 

2

Làm Hợp đồng và Thanh lý Hợp đồng các hệ

Làm Hợp đồng ngay đầu học kỳ và Thanh lý hợp đồng ngay sau mỗi học kỳ

 

 

3

Lập Thời Khóa biểu các hệ và gửi các khoa và bộ môn

Trước khi bắt đầu học kỳ 02 tuần

 

 

4

Thông báo Lịch thi lại, thi vét và gửi các khoa và bộ môn

Trước kỳ thi lại và thi vét 10 ngày

 

 

5

Lên khối lượng giảng dạy các hệ theo Thời khóa biểu cho các BM

Sau khi bắt đầu học kỳ của mỗi hệ 01 tháng

 

 

6

Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Khoa

 

 

 

7)     TS. Nguyễn Thanh Bình (0986491916)

 

1

Kiểm tra việc xây dựng Kế hoạch đào tạo các hệ

Ngay sau khi Phòng đào tạo lên kế hoạch đào tạo cho toàn trường

 

 

2

Kiểm tra việc soạn Hợp đồng và Thanh lý Hợp đồng các hệ

Làm Hợp đồng ngay đầu học kỳ và Thanh lý hợp đồng ngay sau mỗi học kỳ

 

 

3

Kiểm tra việc lập Thời Khóa biểu các hệ và gửi các khoa và bộ môn

Trước khi bắt đầu học kỳ 02 tuần

 

 

4

Kiểm tra tiến độ thông báo Lịch thi lại, thi vét và gửi các khoa và bộ môn

Trước kỳ thi lại và thi vét 10 ngày

 

 

5

Quản lý thiết bị của Khoa

 

 

 

6

Quản lý nội dung và cập nhật nội dung trang Web của Khoa

 

 

 

7

Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Khoa