CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(Năm học 2016-2017)

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Khoa duyệt

BGH duyệt

1)  KS. Phan Thị Xuân  (0904376576)

 

1

Quản lý đào tạo hệ Liên thông, bao gồm:

 

 

 

-       Tổ chức nhập học, xét chuyển lớp theo qui định của Trường

Thông báo SV các thủ tục trước thời gian nhập học trước 2 tuần

 

 

-       Làm Quyết định thành lập lớp

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Làm Quyết định bảo lưu điểm (nếu có)

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Gửi thông báo cấp đề thi tới các bộ môn và nhận

Trước kỳ thi 10 ngày

 

 

-       Kiểm tra điểm thi từng học kỳ

Sau khi có điểm trên phần mềm 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo cảnh báo học vụ cho từng học kỳ (tín chỉ)

Sau học kỳ xét 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo lưu ban, thôi học từng năm học (niên chế)

Trước năm học tiếp theo 01 tuần

 

 

-       Làm Quyết định sinh viên đi thực tập

Trước thời gian thực tập 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp

Trước kỳ nhận đồ án tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện bảo vệ tốt nghiệp

Trước kỳ bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét công nhận tốt nghiệp

Sau khi có điểm bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xác nhận cho sinh viên đang học tập tại khóa (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-       Kiểm tra đơn học lại lớp riêng, lớp ghép (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-       Xác minh để cấp lại bảng điểm cho sinh viên khóa cũ (nếu có)

Sau khi SV có đơn 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán giảng dạy cho lớp học lại, lớp riêng (nếu có)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán các khoản hỗ trợ giảng dạy (nếu có)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

2

Xây dựng hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo các hệ

 

 

 

3

Giữ quĩ Khoa, lĩnh các khoản thu từ Phòng TCKT, thanh toán các khoản chi trong Khoa

 

 

 

4

Giúp lãnh đạo Khoa trong công tác đối ngoại của Khoa

 

 

 

5

Tổ trưởng Công đoàn Khoa

 

 

 

6

Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Khoa

 

 

 

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Khoa duyệt

BGH duyệt

2)  KS. Giáp Văn Vị (0989294852)

 

1

Quản lý đào tạo hệ Bằng hai, bao gồm:

 

 

 

-       Tổ chức nhập học, xét chuyển lớp theo qui định của Trường

Thông báo SV các thủ tục trước thời gian nhập học trước 2 tuần

 

 

-       Làm Quyết định thành lập lớp

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Làm Quyết định bảo lưu điểm (nếu có)

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Kiểm tra điểm thi từng học kỳ

Sau khi có điểm trên phần mềm 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo cảnh báo học vụ cho từng học kỳ (tín chỉ)

Sau học kỳ xét 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo lưu ban, thôi học từng năm học (niên chế)

Trước năm học tiếp theo 01 tuần

 

 

-       Làm Quyết định sinh viên đi thực tập

Trước thời gian thực tập 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp

Trước kỳ nhận đồ án tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện bảo vệ tốt nghiệp

Trước kỳ bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét công nhận tốt nghiệp

Sau khi có điểm bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xác nhận cho sinh viên đang học tập tại khóa (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-         Xác minh để cấp lại bảng điểm cho sinh viên khóa cũ (nếu có)

Sau khi SV có đơn 03 ngày

 

 

-       Kiểm tra đơn học lại lớp riêng, lớp ghép (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-       Thanh quyết toán giảng dạy cho lớp học lại, lớp riêng (nếu có)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán các khoản hỗ trợ giảng dạy (nếu có)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

2

Làm các quyết định sau cho các hệ:

-          Quyết định Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp (nếu có)

-          Quyết định Sinh viên bảo vệ tốt nghiệp

-          Quyết định Hội đồng chấm tốt nghiệp

-          Quyết định Công nhận sinh viên tốt nghiệp

 

 

 

3

Chuẩn bị các công văn mở lớp các hệ

 

 

 

4

Xây dựng và quản lý Chương trình đào tạo các hệ

 

 

 

5

Làm các thủ tục cấp phôi bằng cho sinh viên các hệ

 

 

 

6

Tổ chức lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên các hệ

 

 

 

7

Xác minh bằng, bảng điểm cho sinh viên các hệ khóa cũ

 

 

 

     8 Quản lý chung phần mềm CMC của Khoa      

9

Cùng lãnh đạo khoa xem xét giải quyết các trường hợp cá biệt

 

 

 

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Khoa duyệt

BGH duyệt

  3, ThS. Nguyễn Thùy Dương (0968009966)      

1

Quản lý đào tạo hệ VLVH, bao gồm:

 

 

 

-       Tổ chức nhập học, xét chuyển lớp theo qui định của Trường

Thông báo SV các thủ tục trước thời gian nhập học trước 2 tuần

 

 

-       Làm Quyết định thành lập lớp

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Làm Quyết định bảo lưu điểm (nếu có)

Sau 02 tuần nhập học

 

 

-       Gửi thông báo cấp đề thi tới các bộ môn và nhận

Trước kỳ thi 10 ngày

 

 

-       Kiểm tra điểm thi từng học kỳ

Sau khi có điểm trên phần mềm 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo cảnh báo học vụ cho từng học kỳ (tín chỉ)

Sau học kỳ xét 02 tuần

 

 

-       Xét và ra thông báo lưu ban, thôi học từng năm học (niên chế)

Trước năm học tiếp theo 01 tuần

 

 

-       Làm Quyết định sinh viên đi thực tập

Trước thời gian thực tập 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp

Trước kỳ nhận đồ án tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét điều kiện bảo vệ tốt nghiệp

Trước kỳ bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xét công nhận tốt nghiệp

Sau khi có điểm bảo vệ tốt nghiệp 01 tuần

 

 

-       Xác nhận cho sinh viên đang học tập tại khóa (nếu có)

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-       Kiểm tra đơn học lại lớp riêng, lớp ghép

Ngay trong ngày SV đến xác nhận

 

 

-         Xác minh để cấp lại bảng điểm cho sinh viên khóa cũ (nếu có)

Sau khi SV có đơn 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán giảng dạy cho lớp học lại, lớp riêng

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

-       Thanh quyết toán các khoản hỗ trợ giảng dạy

(chấm thi, coi thi, đi lại, hỗ trợ khoảng cách, vào điểm, lưu trú…)

Sau khi GV/BM yêu cầu thanh toán 03 ngày

 

 

 

 

 

Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

Khoa duyệt

BGH duyệt

6)     ThS. Trần Thành Trung (0932320103)

 

1

Làm công tác văn thư hàng ngày của Khoa

 

 

 

2

Quản lý tài liệu, hồ sơ, kho lưu trữ của Khoa

 

 

 

3

Quản lý website của Khoa

 

 

 

4

Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Khoa

 

 

 

7)     TS. Nguyễn Thanh Bình, Tổ trưởng Công đoàn Khoa (0986491916)

 

1

 Xây dựng Kế hoạch đào tạo các hệ

Ngay sau khi Phòng đào tạo lên kế hoạch đào tạo cho toàn trường

 

 

2

Làm Hợp đồng và Thanh lý Hợp đồng các hệ

Làm Hợp đồng ngay đầu học kỳ và Thanh lý hợp đồng ngay sau mỗi học kỳ

 

 

3

Lập Thời Khóa biểu các hệ và gửi các khoa và bộ môn

Trước khi bắt đầu học kỳ 02 tuần

 

 

4

Tổ chức học lại, thi lại, thi vét và gửi các khoa và bộ môn

Trước kỳ thi lại và thi vét 10 ngày

 

 

5

Quản lý thiết bị của Khoa

 

 

 

6

Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Khoa